WootHosting

(已被Alpharacks收购)

注册链接:https://www.woothosting.com/pulse/register.php


虚拟主机:

1、10G空间,500G流量,2美元/年    购买链接:https://www.woothosting.com/pulse/cart.php?a=add&pid=89    (纽约直流)

2、20G空间,500G流量,1美元/年    购买链接:https://www.woothosting.com/pulse/cart.php?a=add&pid=93    (洛杉矶)

3、40G空间,1500G流量,2.5美元/年    购买地址:https://www.woothosting.com/pulse/cart.php?a=add&pid=94     (洛杉矶)

4、100G空间,3000G流量,6美元/年    购买地址:https://www.woothosting.com/pulse/cart.php?a=add&pid=95     (洛杉矶)


分销主机:

1、25G空间,750G流量,4美元/年    购买链接:https://www.woothosting.com/pulse/cart.php?a=add&pid=103

2、40G空间,1500G流量,6美元/年    购买链接:https://www.woothosting.com/pulse/cart.php?a=add&pid=104

3、150G空间,3000G流量,8美元/年    购买链接:https://www.woothosting.com/pulse/cart.php?a=add&pid=105LightCloud    (固定PHP5.6版本)

注册链接:https://my.lightvm.com/register.php


虚拟主机:

1、5G空间,1T流量,9.9元/年    购买链接:https://my.lightvm.com/cart.php?a=add&pid=16  

2、100G空间,2T流量,50元/年    购买链接:https://my.lightvm.com/cart.php?a=add&pid=15

3、200G空间,无限流量,99元/年    购买链接:https://my.lightvm.com/cart.php?a=add&pid=11
NfpHosting

注册链接:https://portal.nfphosting.com/register.php


虚拟主机:

1、20G空间,1T流量,1美元/年    购买链接:https://portal.nfphosting.com/cart.php?a=add&pid=25

2、100G空间,2T流量,5美元/年    购买链接:https://portal.nfphosting.com/cart.php?a=add&pid=30

3、100G空间,2T流量,12美元/年    购买链接:https://portal.nfphosting.com/cart.php?a=add&pid=39
MegazoneHosting(被墙了?)


注册链接:https://billing.megazonehosting.com/register.php


虚拟主机:

1、5G空间,300G流量,1美元/年    购买链接:https://billing.megazonehosting.com/cart.php?a=add&pid=518&language=chinese

2、40G空间,2T流量,5美元/年    购买链接:https://billing.megazonehosting.com/cart.php?a=add&pid=519&language=chinese

3、150G空间,5T流量,10美元/年    购买链接:https://billing.megazonehosting.com/cart.php?a=add&pid=520&language=chinese


分销主机:

1、50G空间,1T流量,15美元/年    购买链接:https://billing.megazonehosting.com/cart.php?a=add&pid=521&language=chinese

2、150G空间,3T流量,25美元/年    购买链接:https://billing.megazonehosting.com/cart.php?a=add&pid=522&language=chinese

3、300G空间,20T流量,39美元/年    购买链接:https://billing.megazonehosting.com/cart.php?a=add&pid=523&language=chinese
KayHosting

注册链接:https://clients.kayhosting.com/register.php


虚拟主机:

1、10G空间,500G流量,1美元/年    购买链接:https://clients.kayhosting.com/cart.php?a=add&pid=100  

2、40G空间,2T流量,5美元/年    购买链接:https://clients.kayhosting.com/cart.php?a=add&pid=101

3、200G空间,5T流量,15美元/年    购买链接:https://clients.kayhosting.com/cart.php?a=add&pid=102


分销主机:

1、30G空间,1.5T流量,6美元/年    购买链接:https://clients.kayhosting.com/cart.php?a=add&pid=94

2、80G空间,3.5T流量,12美元/年    购买链接:https://clients.kayhosting.com/cart.php?a=add&pid=95

3、300G空间,5T流量,25美元/年    购买链接:https://clients.kayhosting.com/cart.php?a=add&pid=96
KudoHosting

注册链接:https://clients.kudohosting.com/register.php


虚拟主机:

1、10G空间,500G流量,0.99美元/年    购买链接:https://clients.kudohosting.com/cart.php?a=add&pid=112&language=chinese

2、100G空间,2T流量,5美元/年    购买链接:https://clients.kudohosting.com/cart.php?a=add&pid=113&language=chinese

3、300G空间,不限流量,15美元/年    购买链接:https://clients.kudohosting.com/cart.php?a=add&pid=114&language=chinese
SolvedByData

注册链接:https://clients.solvedbydata.com/register.php


虚拟主机:

1、20G空间,750G流量,3美元/年    购买链接:https://clients.solvedbydata.com/cart.php?a=add&pid=12&language=chinese

2、150G空间,5T流量,10美元/年    购买链接:https://clients.solvedbydata.com/cart.php?a=add&pid=13&language=chinese

3、无限空间,5T流量,25美元/年    购买链接:https://clients.solvedbydata.com/cart.php?a=add&pid=14&language=chinese
AlphaRacks

注册链接:https://www.alpharacks.com/myrack/register.php


虚拟主机:

1、10G空间,200G流量,0.49美元/年    购买链接:https://www.alpharacks.com/myrack/cart.php?a=add&pid=294&language=chinese

2、40G空间,2000G流量,2美元/年    购买链接:https://www.alpharacks.com/myrack/cart.php?a=add&pid=295&language=chinese

3、100G空间,无限流量,7美元/年    购买链接:https://www.alpharacks.com/myrack/cart.php?a=add&pid=296&language=chinese


分销主机:

1、50G空间,2000G流量,8美元/年    购买链接:https://www.alpharacks.com/myrack/cart.php?a=add&pid=297&language=chinese

2、150G空间,3000G流量,15美元/年    购买链接:https://www.alpharacks.com/myrack/cart.php?a=add&pid=298&language=chinese

3、750G空间,无限流量,35美元/年    购买链接:https://www.alpharacks.com/myrack/cart.php?a=add&pid=299&language=chineseN3Servers

注册链接:https://www.hosting73.com/billing/register.php


虚拟主机:

1、5G空间,300G流量,1美元/年    购买链接:https://www.hosting73.com/billing/cart.php?a=add&pid=105

2、30G空间,2500G流量,5美元/年    购买链接:https://www.hosting73.com/billing/cart.php?a=add&pid=106

3、100G空间,3000G流量,8美元/年    购买链接:https://www.hosting73.com/billing/cart.php?a=add&pid=107
Bài viết này đến từ http://www.chieng.cn, được sao chép, vui lòng ghi rõ!

打赏 支付宝 微信