654.jpg

从官方网站下载试用的话需要填写资料,其实下载地址是固定格式


标准版:http://downloads.faronics.com/Install/Faronics_DFS.zip

企业版:http://downloads.faronics.com/Install/Faronics_DFE.zip

服务器标准版:http://downloads.faronics.com/Install/Faronics_DSS.zip

服务器企业版:http://downloads.faronics.com/Install/Faronics_DSE.zip

Bài viết này đến từ http://www.chieng.cn, được sao chép, vui lòng ghi rõ!

赞助 支付宝 微信