68747470733a2f2f692e626d702.png

ImgURL

ImgURL是一款简单、纯粹的图床程序,使用PHP + SQLite 3开发。


主要功能

 支持拽拖上传、多图上传、Ctrl + V粘贴上传、URL上传

 支持图片裁剪,自动生成缩略图

 限制访客上传数量

 图片压缩/批量压缩

 图片鉴黄/批量鉴黄

 API支持

 在线更新

 外部存储

环境要求

PHP >= 5.6

PDO_SQLite

GD2

ImageMagick

fileinfo

pathinfo


Demo:http://bohabo.xlphp.net  (BY分销空间)


下载地址:https://github.com/helloxz/imgurl 


Αυτό το άρθρο προέρχεται από http://www.chieng.cn, αναπαράγεται διευκρινίστε!
打赏 支付宝打赏 微信打赏